Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

mayamar
mayamar
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viafranklymydear franklymydear
mayamar
mayamar
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.
Ernest Hemingway
Reposted fromenyopax enyopax viamaardhund maardhund
mayamar
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viamaardhund maardhund

March 26 2017

mayamar
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viafelicka felicka
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viamyzone myzone
mayamar
mayamar
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawarkocz warkocz
mayamar


Reposted fromskrzacik skrzacik viaDisney Disney
mayamar
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie

March 25 2017

mayamar
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viaVillentretenmerth Villentretenmerth
mayamar
Przykro. Zawsze komuś jest przykro. Czy w tym świecie można kupić coś za przeprosiny?
— "Malfetto. Mroczne Piętno"
mayamar
mayamar
Play fullscreen
Jestem zakochana po uszy w tym filmie, w postaciach, w aktorach/aktorkach, w scenografii, muzyce i w całokształcie, w nowych  i starych piosenkach, w końcowej scenie, w scenie tańca i każdej innej. Jestem totalnie nieobiektywna, nie widzę wad przez wzgląd na uwielbienie do oryginału i obecnego filmu. Jeśli będę mieć okazję, to pójdę do kina po raz kolejny.

I'm crazy in love with this movie, with characters, with actors/actresses, with scenography, with music and with the everything in it. In love with new and old songs, with last scene, with ballroom scene and every scene. I'm non-objective, I can't see the flaws of it 'cause for my admiration for the animated original and the present movie. I will go to the cinema one more time, if I've got a chance.
Reposted fromskrzacik skrzacik viaDisney Disney
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaescapism escapism
mayamar
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl