Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

mayamar
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viawarkocz warkocz
mayamar
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
mayamar
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viawarkocz warkocz
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viawarkocz warkocz
mayamar
mayamar
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawarkocz warkocz
mayamar
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viawarkocz warkocz
mayamar
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viawarkocz warkocz
mayamar
0053 ccc1
Reposted frompotatos potatos viawarkocz warkocz
Now that she had nothing to lose, she was free.
Paulo Coelho, Eleven Minute s
(via wordsnquotes)
Reposted fromCanerae Canerae viawarkocz warkocz
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viawarkocz warkocz
mayamar
6544 bd23
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods

August 18 2017

mayamar
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viawarkocz warkocz
mayamar
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viawarkocz warkocz
mayamar
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viawarkocz warkocz
6086 211a
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viawarkocz warkocz

August 16 2017

mayamar
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
mayamar
4365 82c3
mayamar
7336 8fea 500
mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl